Badanie sprawozdań finansowych

 

 

Sprawozdania finansowe zawierają informacje istotne zarówno z punktu widzenia właścicieli, kadry zarządzającej, jak i odbiorców zewnętrznych - przede wszystkim instytucji finansujących działalność firmy.

 

Celem usług audytorskich jest uwiarygodnienie danych finansowych poprzez wydanie opinii biegłego rewidenta potwierdzających rzetelność i jasność danych finansowych, oraz przede wszystkim zmniejszenie ryzyka podejmowanych przez klienta decyzji w zakresie rachunkowości i finansów.
Jako pomiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych świadczymy usługi:

 

Usługi audytu sprawozdań finansowych:

 

 • Badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych według Ustawy o rachunkowości,
 • Badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
 • Śródroczne przeglądy sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Usługi potwierdzające i atestacyjne:

 

 • Opiniowanie ceny udziałów w spółce z o. o.,
 • Wycena akcji w spółce akcyjnej,
 • Badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej,
 • Badanie sprawozdań finansowych spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki,
 • Badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej,
 • Badanie planów:,

- połączenia spółek,
- podziału spółki,
- przekształcenia spółki.

 

Przeprowadzamy badania i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z:

 

 • Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR),
 • Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF).

 

 

 

 

Rachunkowość

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wiąże się z zaangażowaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie obowiązujących przepisów oraz zapewnieniem bezpieczeństwa dla właściciela podmiotu gospodarczego.                            

 

 

 

 

                        

 

Nasi eksperci gwarantują m.in.:

 • Pomoc dla firm rejestrujących działalność (formalności rejestracyjne, ustalenie polityki rachunkowości i planu kont, wybór formy opodatkowania, i in.)
 • Outsourcing i zewnętrzny nadzór nad prowadzonymi księgami rachunkowymi,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno - polskimi, jak i międzynarodowymi - standardami rachunkowości,
 • Prowadzenie ksiąg pomocniczych - ewidencje środków trwałych, zapasów, rozrachunków, rozliczenia produkcji i in.,
 • Pełną obsługę w zakresie płac (obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA), przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [PIT-4, PIT-11], przygotowywanie deklaracji PFRON, i in.),
 • Dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług oraz innych obowiązujących obciążeń podatkowych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych składających się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania), zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych,
 • Sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych dla GUS oraz sprawozdań dla NBP,
 • Projektowanie i tworzenie raportów finansowych wg indywidualnych potrzeb Klienta (dla właścicieli, zarządu, rady nadzorczej),
 • Przekształcanie sprawozdań finansowych sporządzonych według krajowych standardów rachunkowości na zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF),
 • Sporządzanie pakietów konsolidacyjnych,

 • Bieżące konsultacje.

 

 

 

 

 

Doradztwo podatkowe

 

 

Każdy podatnik w zakresie rozliczeń z budżetem podlega zasadzie domniemania powszechnej znajomości prawa, co oznacza, że nieznajomość przepisów podatkowych nie tłumaczy ewentualnego ich naruszenia.

 

Zasada ta ma niejednokrotnie zastosowanie w postaci wydania dla podatnika niekorzystnej decyzji organu podatkowego skutkującej konsekwencjami finansowymi.

 

Prawo podatkowe charakteryzuje się ciągłością zmian i stale wydawanych przez różne instytucje (organy skarbowe, sądy) nowych interpretacji dotyczących szczególnych zagadnień podatkowych.

 

Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów i interpretacji wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy.

 

   
 

Nasi eksperci oferują, m.in.:

 

 • Doradztwo w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT oraz innych obciążeń budżetowych,
 • Wsparcie w sporach z organami podatkowymi,
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej,
 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych obowiązującej dla grup kapitałowych,
 • Sporządzanie opinii podatkowych i wniosków o interpretacje indywidualne.

 

 

 

Doradztwo gospodarcze

 

 

Inwestorzy - zarówno obecni, jak i potencjalni - oraz instytucje finansujące działalność gospodarczą oczekują niezależnej, profesjonalnej oceny wartości firmy, efektywności planowanej inwestycji, potencjalnych korzyści i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością lub prognozowanych danych finansowych.

 

 

 

 

 

Nasi eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów i doradztwa gospodarczego oferują usługi dotyczące m.in. :

 • Wycen spółek (w tym wydzielonych aktywów) sporządzanych zróżnicowanymi metodami,
 • Opracowywania i weryfikacji prognoz finansowych,
 • Sporządzania Due diligence,
 • Sporządzania biznes planów i opracowywania wniosków kredytowych,
 • Sporządzania analiz finansowych,
 • Ewidencji i rozliczania otrzymanych dotacji unijnych (w tym obowiązujące audyty wykorzystania dotacji),
 • Konsultacji w zakresie optymalizacji finansowania działalności.

 

 

 

Doradztwo prawne

 

Prawo gospodarcze jest dziedziną, z którą każdy podmiot ma na co dzień do czynienia w swojej działalności.

Jednocześnie, prawo - mimo swojej powszechności stosowania - charakteryzuje się dużym stopniem skomplikowania, co powoduje, że konieczne jest wsparcie w postaci wiedzy i doświadczenia niezależnych prawników.

"Nieznajomość prawa szkodzi” (ignorantia iuris nocet).

 

 

 

 

Nasi eksperci specjalizują się w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych
z działalnością gospodarczą, m.in.:

 • Zakładanie spółek prawa handlowego,
 • Połączenia i podziały spółek,
 • Likwidacje,
 • Przekształcenia form prawnych podmiotów gospodarczych,
 • Opinie prawne i bieżące doradztwo, w tym sporządzanie pism procesowych.