Rachunkowość

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wiąże się z zaangażowaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie obowiązujących przepisów oraz zapewnieniem bezpieczeństwa dla właściciela podmiotu gospodarczego.                            

 

 

 

 

                        

 

Nasi eksperci gwarantują m.in.:

 • Pomoc dla firm rejestrujących działalność (formalności rejestracyjne, ustalenie polityki rachunkowości i planu kont, wybór formy opodatkowania, i in.)
 • Outsourcing i zewnętrzny nadzór nad prowadzonymi księgami rachunkowymi,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno - polskimi, jak i międzynarodowymi - standardami rachunkowości,
 • Prowadzenie ksiąg pomocniczych - ewidencje środków trwałych, zapasów, rozrachunków, rozliczenia produkcji i in.,
 • Pełną obsługę w zakresie płac (obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA), przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [PIT-4, PIT-11], przygotowywanie deklaracji PFRON, i in.),
 • Dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług oraz innych obowiązujących obciążeń podatkowych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych składających się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania), zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych,
 • Sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych dla GUS oraz sprawozdań dla NBP,
 • Projektowanie i tworzenie raportów finansowych wg indywidualnych potrzeb Klienta (dla właścicieli, zarządu, rady nadzorczej),
 • Przekształcanie sprawozdań finansowych sporządzonych według krajowych standardów rachunkowości na zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF),
 • Sporządzanie pakietów konsolidacyjnych,

 • Bieżące konsultacje.